Sanderteg juridischJuridisch

Privacy
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt vanzelfsprekend op een wijze, die in overeenstemming is lokale wet- en regelgeving. Meer uitgebreide voorwaarden zijn te vinden in ons servicecentrum.

Octrooien
Sanderteg heeft en onderhoudt een octrooi-portefeuille. Wij geloven ook in het delen van kennis. Vanaf 2012 ontwikkelen wij veel van onze oplossingen in het licht van open innovatie. Dat betekent voor ons dat wij samen met anderen werken aan een oplossingen en deze ook vrijelijk ter beschikking willen geven om te gebruiken of door te ontwikkelen. Software die onder dit programma is ontwikkeld wordt vrijgegeven onder een open source licentie. Ook verleende en aangevraagde octrooien stellen wij open voor anderen, die daar te goede trouw gebruik van kunnen maken. Meer informatie vindt u in ons servicecentrum.

Andere intellectuele eigendom
Sanderteg heeft auteursrecht op al het materiaal dat op haar website staat. Dat geldt voor teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsfragmenten, video-bestanden en de presentatie daarvan. Deze objecten mogen niet worden overgenomen voor commerciële doeleinden en zij mogen ook niet worden aangepast dan wel hergebruikt in welke vorm dan ook. Tenzij anders is aangegeven rust op alle merken, tekeningen en modellen op deze en andere Sanderteg websites een merk- dan wel modelrecht van Sanderteg.

Sanderteg kiest voor een innovatieve en informatieve website. Wij hopen dat u daar net zo enthousiast over bent als wij. Sanderteg moet echter zin intellectuele eigendom beschermen, waaronder zijn octrooien, auteursrechten, merken en modellen. Let er dus op dat Sanderteg op geen enkele wijze aan iemand een toestemming of licentie op het gebruik van Sanderteg intellectuele eigendomsrechten geeft, ook niet stilzwijgend. Wil je wel materiaal van ons gebruiken neem dan contact op via ons servicecentrum.

Voorwaarden
Onze algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden vindt u met een uitgebreide toelichting in ons servicecentrum.

Vrijblijvende informatie
De informatie op deze website bindt Sanderteg niet. De informatie is geen onderdeel van onze algemene voorwaarden of welk ander juridisch document dan ook. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend, zoals een recht op juistheid van die informatie, een recht van conformiteit of het ontbreken van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Hoewel wij vinden dat de informatie die wij verstrekken juist en volledig is kunnen er altijd onjuistheden en onvolledigheden in voorkomen.

Voor zover deze website links bevatten naar andere websites doen wij dat voor uw informatie en naar beste weten. Wij hebben geen enkele controle over die gelinkte websites en zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hun inhoud. Aan het plaatsen van links kan dan ook geen band of affiniteit worden afgeleid met de inhoud van de aldaar gepresenteerde informatie.

Compliance, mensenrechten en omgang met grondstoffen

Sanderteg verwacht van zijn toeleveranciers en haar partners dat zij wereldwijd verantwoordelijk handelen in overeenstemming met onze compliance regels en de uitwerking. U vindt hierover uitvoeriger informatie, met voorbeelden van model-afspraken en internationale juridische brondocumenten in ons supportcentrum. Toeleveranciers en andere partners van Sanderteg staan er voor in dat zij handelen in overeenstemming met alle nationale en andere geldende wetten en regels. Sanderteg heeft zich onder andere op vrijwillige basis gebonden aan de Nederlandse Corporate Governance Code.

Sanderteg wil niet dat haar toeleveranciers en andere partners op enigerlei wijze betrokken zijn bij slavenarbeid of mensenhandel. Sanderteg accepteert op geen enkele wijze het gebruik van slavenarbeid bij het maken van zijn producten waar ook ter wereld. Wij maken evenmin gebruik van producten of diensten van toeleverantiers of andere partners die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij mensenhandel. Mensenhandel en slavenarbeid zijn misdrijven in het Nederlandse, het Europese en het internationale recht. Deze misdrijven bestaan in tal van landen over de hele wereld.

Sanderteg eist verder van haar toeleveranciers en andere partners dat zij interne beleidsregels, due diligence en management systemen hebben en navolgen in overeenstemming met de OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, die voor dit doel zijn opgesteld. Meer informatie over hoe wij omgaan leveranciers, mensenrechten en grondstoffen kunt u vinden in ons servicecentrum.

Veiligheid
De veiligheid van haar producten staat voor Sanderteg altijd voorop. Onze producten voldoen aan alle nationale, Europese en internationale veiligheidseisen. Zowel intern als extern zijn onderzoekers voor ons voortdurend op zoek naar mogelijke zwakke plekken in onze producten en in onze dienstverlening. Wij zijn voortdurend bezig om hun rapportages te beoordelen en te reconstrueren, en om daar passende antwoorden en oplossingen aan te verbinden. Wij moedigen ook externe experts aan om onze producten en dienstverlening kritisch te volgen en ons daarover te informeren. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw veiligheid kunt u vinden in ons servicecentrum.